20150813123511
Biografi av Storayatollah Sayid Sadik Shirazi

Den eminente store islamske autoriteten Ayatollah Sayid Sadik Hussaini Shirazi ble født 20 august 1942 i den hellige byen Kerbela, Irak. Han nedstammer fra den islamske profeten Muhammeds  slekt.

Familie og bakgrunn

Storayatollah Sayid Sadik Hussaini Shirazi ble født for en ærefull familie, en familie kjent for
kunnskap, ofring og lederskap. Slekten til denne eminente personligheten inkluderer prisverdige
og kjente personligheter som spilte en stor lederskapsrolle i sin tid. Blant dem er det:
1. Den store islamske autoriteten Ayatollah Sayid Mohammad Hassan Shirazi, lederen av
tobakk protesten og revolusjonen i Qajar området. 2. Den store islamske autoriteten Ayatollah
Mirza Mohammad Taqi Shirazi, den islamske lederen av 1920 irakiske revolusjon mot britene.
3. Den store ayatollah Sayid Ali Shirazi, sønnen til den store al-Mujadid al-Shirazi, som var en
av de største maraji i den hellige byen Najaf. 4. Den store ayatollah Sayid Ismail al-Shirazi, en
av de største lærde i sin tid og studenten til imam Mirza Hassan Shirazi. 5. Den store islamske
autoriteten ayatollah Sayid Abdulhadi al-Shirazi, den store marji Taklid i sin tid, og blant hans
kjente studenter var: Ayatollah Sheikh Wahid Khorasani, Sheikh M. Redha Muthafar, Ayatollah
Mirza Jawad Tabrizi og Sayid Mousa al-Sadr.

Hans eminent er sønnen til store islamske autoritet og jurist ayatollah Mirza Mahdi al-Hussaini
al-Shirazi, som var hovedmarji taklid i sin tid. Hans eminent var kjent for hans utmerkede
befaling i epistemologi under de siste århundrene, og en av oppfinnerne og reformistene
innenfor tenkning og vitenskap. Hans eminent var det høyeste symbolet og overhodet for det
islamske seminariet i den hellige byen Kerbela i løpet av sin levetid.

Ayatollah Sayid Sadik Hussaini Shirazi er den yngre broren til storayatollah og martyr Sayid
Mohammed Shirazi, kjent som Imam Mohammed Shirazi. Nåværende store lærde og maraji
Taklid ble utdannet igjennom hans foredrag og studiesirkler. Imam Shirazi ble kjent som
‘’forfatternes sultan’’ etter å ha bidratt med publisering av mer enn 1300 bøker om
rettsvitenskap, teologi, politikk, økonomi, prinsipp-lære, logikk, lov, sosiologi,
menneskerettigheter og en rekke andre tema.

Storayatollah Sayid Sadik Hussani Shirazi er også den yngre broren til martyren Ayatollah
Sayid Hassan al-Shirazi, forfatteren av ‘’al-Kalima leksikonet’’ og oppfinneren av det islamske
seminariet (Hawzah) i Syria.

Dessuten er storayatollah Sayid Sadik Shirazi onkelen til storayatollah Sayid Mohammed Taqi Modaressi.

Utdanning

Storayatollah Sayid Sadik Shirazi mottok sin spesielle utdanning av islamske vitenskap under
lederskap av store og kjente lærde og jurister i islamske seminarier. Han studerte hos dem til
han nådde graden av Ijtihad.

Igjennom hans uopphørlige bestrebelser, utviklet han i seg selv kvaliteten av kunnskapssøking
og tilstanden av fromhet. Han forfremmet og spredde Ahlulbayits (fvmd) budskap og forsvarte
deres lære og Shari’ahs lover.

Hans eminent var studenten til kjente store lærde i det islamske seminaret. Blant hans islamskelærere var det:
1. Hans ærefulle far, storayatollah Sayid Mirza Mahdi al Shirazi. 2. Hans eldre bror,
storayatollah Imam Mohammed Shirazi 3. Hans eldre bror, Ayatollah Sayid Hassan Shirazi. 4.
Storayatollah Sayid Mohammed Hadi Milani. 5. Storayatollah Sheikh Mohammed Retha
Isfahani. 6. Ayatollah Sheikh Mohammad Shahroudi 7. Ayatollah Sheikh Mohammad Kalbasi 8.
Ayatollah Sheikh Ja’far Rashti 9. Ayatollah Sheikh Mohammad Hussain Mazandarani 10.
Ayatollah Sheikh Abdulrahim Qomi.

Store lærde og kjente jurister er blitt utdannet gjennom leksjonene og undervisningene til
storayatollah Sayid Sadik Hussani Shirazi. En av dem er hans nevø, martyren Ayatollah Sayid
Mohammed Retha Shirazi.

Hans eminent har skrevet mange verk om forskjellige felt og for ulike nivå, alt fra politikk,
økonomi historie til spesialiserte verk om Hawzah studier angående rettsvitenskap og prinsipp￾lære, som overskrider hundrevis av titler.

Storayatollah Sayid Sadik Shirazi har undervist i islamsk seminarium for over et halvt århundre,
og har skrevet detaljerte analyseringsforskninger i ulike religionsvitenskapelige felt og har
presentert dem for store lærde og jurister i det islamske seminariet. Blant disse forskningene er:
1. ‘’Bayaanul Fiqh’’ Sharh Urwatul Wuthqaa, emner om ijtihad og taklid. 2. ‘’Bayaanul Usol’’
Qa’idat La Tharar wala Thirar.
Hans eminent har påtatt seg oppgaven om å presentere og dele hans syn og meninger om de
nevnte emnene.
Storayatollah Sayid Sadik Shirazi har skrevet mange bøker om ulike religionsvitenskapelige
felt. Hans eminent har skrevet bøker angående islamske seminarier og deres studier. Blant slike
bøker er det:
1. Sharh al-Roudah fi Sharh al-Lum’ah 2. Sharh al-Shara’i 3. Sharh al Tabsirah 4. Sharh al
Suyooti 5. Sharh al Samadiyah 6. Sharh al Awamil 7. Mujaz fi al Mantiq osv.
Hans eminent har publisert bøker angående islamsk vitenskap som varierer i sine temaer, og kan
være om politikk, økonomi, samfunnsvitenskap, etikk, ideologi og teologi. Slike bøker er f. eks:
1. Imam Ali (fvmh) i den hellige koranen. 2. Fatimatul Zahra (fvmh) i den hellige koranen. 3.
Al-Mehdi (fvmh) i den hellige koranen. 4. Al-Mehdi (fvmh) i sunnah. 5. Ahlulbait (fvmd) i
Koranen. 6. Sjiaer i Koranen. 7. Sannheten om sjiaer. 8. Al Uqobat fi al Islam. 9. Den reelle
islamske politikken. 10. Qiyas i islamsk shariah. 11. Ribah, et økonomisk problem. 12. Al Islah
al Ziraal fi al-Islam. 13. Salaat al-Jam’ah og denne bønnens tilstand i Islam. 14. Fasting. 15.
Alkohol. Osv.
Den eminente store islamske autoriteten ayatollah Sayid Sadik Hussaini Shirazi har skapt en
forandring i de islamske seminariene gjennom hans kharij undervisning om prinsipplære (usol)
og rettsvitenskap (fiqh). Dette gjorde at mange store lærde og kjente personligheter, i tillegg til
Mujtahid-lærde, deltok i hans undervisning.
Disse leksjonene og undervisningene er også tilgjengelige som lyd og video, og man kan se dem
og høre på dem for personlig nytte.
Tidligere og nåværende ærefulle og store lærde av islamske seminarier i Najaf og Qom har
anerkjent storayatollah Sayid Sadik Hussani Shirazi for å være en av få folk som har mestret
analysen bak utstedelse av islamske dom og regler utledet fra de originale kildene, dvs. Koranen
og hadith.Hans undervisning og hans ærefulle studenter har bevist hans grad av kunnskap og forståelse av
islamsk lærdom og evne til å utstede islamsk dom, noe som medførte at store og kjente lærde
vitnet og bekreftet at han har nådd graden av Ijtihad. Av store maraji Taklid som gjorde det er
læremesteren til mujtahidin og jurister, den store islamske autoriteten og juristen, Imam Sayid
Mohammad Hussaini Shirazi. Hans eminent har skrevet følgende brev om denne saken:

Første brev:

I barmhjertig og nåderik Allahs navn

Lovet være Allah, all verdens Herre. Måtte fred og velsignelser være med Profeten Muhammed
og hans rene slekt.

Den respekterte ayatollah Haji Sayid Sadik Hussaini Shirazi, måtte Allah forlenge hans liv, har
nådd en høy status i Ijtihad, og en høy posisjon i fromhet og rettferdighet igjennom det jeg har
vært vitne til, og igjennom det jeg har følt. Jeg har funnet ham verdig for utstedelse av fatwaer
og for å bli fulgt, og passende for å påta seg rollen som en rettferdig faqih (jurist). Derfor er
hans taklid tillatt, og det er lov å henvende seg til ham i alt som krever tillatelse fra en rettferdig
marji taklid. Jeg anbefaler ham fromhet og varsomhet, for det er veien til suksess under alle
omstendigheter. Dessuten ber jeg mine troende brødre om å være med ham og dra nytte av ham
i forholdet til ulike tema. Sannelig, Allah er den som garanterer suksess og hjelp, og han er den
vi vender tilbake til for å få støtte.

Mohammad Al-Shirazi

Andre brev:

I barmhjertig og nåderik Allahs navn

Lovet være Allah, all verdens Herre. Måtte fred og velsignelser være med Mohammed og hans
rene familie.

Min eminente bror, Hujjah (islamsk autoritet), Haj Sayid Sadik Shirazi, måtte hans ære og heder
bli vernet, har nådd graden av utmerkelse og fromhet ved egen innsats, og har nådd statusen av
ijtihad og utstedelse av islamsk dom egenhendig. Derfor har jeg gjort ham min generelle
representant og absolutt stedfortreder når det gjelder religiøse saker og alle personlige saker
som jeg har makt over. Hans hånd er min hånd. Hans ord er mitt ord. Hans arbeid er mitt arbeid.
Hans handling er min handling. Jeg anbefaler ham gudfryktighet og varsomhet. Dessuten
anbefaler jeg ham å tjene Islams og muslimenes sak, i tillegg til å administrere det islamske
seminariet. Så har jeg også gitt ham lov til å fortelle på vegne av meg det jeg fikk lov til å
fortelle på vegne av store lærde. Allah er den som forsikrer suksess og garanterer hjelp.
Mohammed ibn Mahdi al-Shirazi

Leave a Reply