Guds største Id Ghadir Khom

Utvilsomt har de guddommelige tradisjonene vært slik at Gud skulle ha utvalgte stedfortredere for sine sendebud og sine profeter. Disse stedfortrederne skulle oppfylle visse betingelser og ha gode egenskaper. På grunnlag av dette skulle påta seg ansvar om å formidle budskapet for å veilede mennesker og være rettferdige kalifer for dem.
Selvfølgelig var ikke Profeten Muhammed (fvmh&hf) et unntak fra denne guddommelige befalingen, men han skulle velge – på ordre fra Allah – en stedfortreder og gjøre mennesker kjent med hvem som vil være hans etterfølger. Denne reformbevegelsen måtte fortsette for å veilede mennesker. Troen måtte rotfestes i det islamske samfunnet. Aktiviteten måtte fortsette for å motstå vantro, avgudsdyrkelse og alle former for misgjerninger og ondskap. Allah, den opphøyde, har sagt: «Du er bare en advarer, og hvert folk har en veileder.» Profeten Muhammed (fvmh&hf) fulgte denne guddommelige befalingen og forkynte det Allah beordret ham på Ghadir-dagen.
Marji Shirazi

Guds største Id

Etter at Profeten Muhammed (fvmh&hf) utpekte Ali ibn Abi Talib (fvmh) som stedfortreder, ble verset om fullkommenheten av religionen åpenbart i Koranen: «I dag har jeg fullbrakt deres religion, fullbyrdet min nåde overfor dere og akseptert Islam som religion for dere.»
Profeten Muhammed (fvmh&hf) har selv bekreftet denne oppfatningen overfor muslimer på ghadir-dagen. Han sa: «I dag har Allah fullbrakt sin religion for dere og fullbyrdet Sin nåde mot dere.» Gjennom denne uttalelsen visste muslimene at denne uttalelsen er bindende å følge, utstedt av Allah. Det var Allah som valgte Imam Ali (fvmh) for å være leder av muslimene etter Profeten Muhammed (fvmh&hf).
-Marji Shirazi

Guds største Id

Imam al-Bakir (fvmh, nær mening) sa: Allah ønsket at befalingen om å følge Imam Alis (fvmh) lederskap skulle være siste befaling utstedt av ham. Den lyder som følgende: «I dag har jeg fullbrakt deres religion, fullbyrdet min nåde overfor dere og akseptert Islam som religion for dere.» Etter at Allah betrodde denne befalingen Profeten Muhammed, så kom han aldri med et nytt obligatorisk påbud.
Imam Al-Bakir (fvmh) har fortalt i sine hadither at islams lover og påbud ble åpenbart gradvis. Siste som ble åpenbart var om wilayah. Allah fullbyrdet religionen og nåden ved påbudet om å følge wilayah, slik det er fortalt i det hellige verset som sier: «I dag har jeg fullbrakt religionen for dere, fullbyrdet min nåde overfor dere og akseptert Islam som religion for dere.»
-Marji Shirazi

Guds største id

Allah åpenbarte sine lover og sine påbud gradvis. Til sist avsluttet han med beslutningen som angår wilayah. Siste ordre åpenbart av Ham skulle fullbyrde religionen, og dette ble gjort kjent for alle gjennom ayah om ikmal al-din – verset om religionens fullkommenhet. Det er ingen annen befaling enn dette som fullbyrdet religionen. Da Profeten Muhammed (fvmh&hf) utpekte Ali som leder på ordre fra Allah visste alle det var å adlyde Allah det å akseptere hans lederskap. “Dere som tror, adlyd Allah, adlyd Sendebudet og de som har autoriteten blant dere.”
Samtidig visste mennesker at ved bortgangen av Profeten Muhammed (fvmh&hf), så er det ingen stedfortreder og etterfølger for ham, bortsett fra Imam Amir al-Mominin, leder av de troende, Ali, fvmh. Derfor er det å adlyde Allah å akseptere imamen som etterfølger og stedfortreder for Profeten Muhammed (fvmh&hf).

– Marji Shirazi

Guds største Id

Allah, den opphøyde, den velsignelsesrike, forbundet fullbyrdelsen av nåden med Wilayah-saken. Fullkommenheten av religionen kan ikke realiseres utenom wilayah av Muhammed og Al Mohammed, de rene, måtte fred være med dem. Bare en slik dyktig wilayah – lederskap – av muslimer er i stand til å fullbyrde nåden og gjøre religionen fullbrakt. Basert på dette kan vi si at meningen med nåde i dette verset er all ytterlig og inderlig nåde, som f. eks nåden av å ha rettferdighet, likestilling, samhold, brorskap, gode manerer, kunnskap, inderlig ro, frihet osv. Med andre ord inkluderer dette alle former for nåde. Dette innebærer en tilbakevisning av påstander som sier at dette verset er begrenset til lovmessige regler og materialistiske interesser. De som sier dette har ignorert den virkelige meningen med nåde nevnt i verset.
Denne meningen av nåde fremkommer ikke bare i dette verset på slik måte, men den fremkommer i alle vers som snakker om fullbyrdelsen av nåden, som mennesket kan ha i denne verden. Forklaringen og den detaljerte beskrivelsen av denne saken forklarer forbindelsen mellom nåden og Imam Alis (fvmh) wilayah. Sentrum av Alavi wilayah er den grunnleggende og viktige hjørnesteinen for å komme frem til samfunnet tuftet på rettferdighet, frihet, noble islamske prinsipper og gode manerer.

– Marji Shirazi

Leave a Reply