Ikke ødelegg din samvittighet og din tro så du ikke blir urettferdig person

Spesialiserte studier i sosial og kriminologisk vitenskap, i tillegg til statistikker og spørreundersøkelser, har bevist at menneskeskapte lover ikke forhindrer mennesket fra å begå forbrytelse. Det er bare samvittighet og tro som verner mennesket og dets vilje fra å begå urettferdighet og forbrytelse. Mer presist sagt, hvis menneskets samvittighet var levende og hans tro var sterk, så vil han ikke trenge å frykte å ty til urettferdighet. Motsatt, hvis mennesket ødelegger sin samvittighet og sin tro, så vil det bli et monster.
Troen vil være sterkest redskap for å bevare menneskets fornuft. Troen vil beskytte mennesket mot gale tanker. Det vil verne det fra alle former for avvik. Den levende samvittighet og den sterke troen utgjør en sikkerhetsventil for mennesket. Det beskytter det mot å begå urettferdighet, forbrytelse og overtredelse mot andre som er svakere.
For å være mer klar, så kan det bli sagt at hvis du mennesket ønsker å beskytte deg selv fra å begå forbrytelse og urettferdighet, så må du fordoble styrken av din tro enda mer. La din samvittighet være levende alltid. Med denne metoden klarer du å få deg selv fra det vonde og fra det verste som kan skje med syndere.
Marji Shirazi (måtte Allah forlenge hans liv) sa: «Allah skapte mennesket med navnet mennesket. I ham plasserte han underverk. Blant annet plasserte Han i mennesket en liten styrke av urettferdighet. Den styrken er sjelen som befaler ondskap, som er blitt nevnt i Koranen. I tillegg til det plasserte han i mennesket en annen styrke, det er styrken av godhet, i tillegg til å ha plassert i ham moraliteter. Denne styrken av godhet er fornuft. Rettere sagt er det tro. Ethvert menneske har tro.»
Mennesket har stor valgfrihet. Han kan være rettferdig og praktiserende person, eller han kan være urettferdig og ond. Dette henger sammen med hvorvidt han klarer å ivareta sin samvittighet fra å bli svekket, eller fra å vise interesse for det nedrige, eller fra å underkaste seg befalinger fra sjelen som befaler ondskap, fra å bli tiltrukket av denne sjelens lyster og ønsker, som vanligvis leder en til fortapelse.
Marji Shirazi har gitt et eksempel. «Drapsmannen til Hussain (fvmh) Shimr (måtte Allah forbanne ham) hadde tro. Allah vil straffe Shimr fordi han bortkastet sin tro. Det samme gjelder landsrøveren. Når han stjeler, dreper og begår forbrytelse, så har han en tro, men han ødelegger den. Hvis denne landsrøveren tenker seg at han ble utsatt for tyveri, så vil han tro at tyveri er en god handling eller vil han tro noe annet? Utvilsomt vil svaret fra hans hjerte og fornuft være at denne handlingen er ond.»

Allah har ytterst autoritet
Allah ga ethvert menneske evnen til å skille mellom det gode og det onde. Han ga mennesket evnen til å undersøke gjennom syn og innsikt. I den strukturelle konstruksjonen til mennesket er det større grad av godhet enn ondskap. Mennesket kan velge hva han vil forholde seg til. Det første livet er for test. Det er broen som leder mennesket til det neste livet, som er det evige hjemmet. Enten kan noen vinne testen eller så kan noen stryke – Gud forby. Under alle omstendigheter er det opp til mennesket å velge. Mennesket kan redde seg selv, men det kan også tilintetgjøre seg selv.
Det er midler og redskap for å ta dette vanskelige valget. Vi sier at valget er vanskelig fordi det krever å motstå sjelen og lystene, som medfører at man faller i feller. Penger er en av grunnene som kan gjøre noen villfarende. Det skjer når den tilegnes på ulovlig måte. Misbruk av kunnskap og kroppsstyrke er andre grunner som kan medføre at mennesket blir villfarende.
Marji Shirazi har sagt: «Av det mennesket testes med i denne verden er penger, kroppsstyrke, regjering, fattigdom og uvitenhet. Allah har nevnt hensikten med dette: ‘’For å se hva dere kommer til å gjøre.’’ Derfor er det et ganske viktig vers i Koranen, og det er Allahs ord: ‘’Allah har ytterst autoritet.’’ Det betyr at ingen går inn i ilden på dommedagen uten at han vet at han fortjener ingenting annet enn ilden…»
Det kan være merkelige forskjeller i denne verden. To venner kan leve i samme sted og under samme vilkår. Likevel er resultatet av deres liv forskjellig. En av vennene foretrekker villfarelse, urettferdighet og forbrytelse. Den andre vennen foretrekker rett vei, sannhet og avviser urettferdighet. Grunnen til forskjellen er at første mann ødela sin samvittighet og sin tro. Derfor ble han urettferdig undertrykker, som plager andre mennesker urettmessig. Derfor fortjener han å bli straffet som de urettferdige og de syndige.
Marji Shirazi har sagt: «La meg nevne en annen test i verden. Du kan se to personer som var venner med hverandre for lang periode. De var med hverandre, fra samme by, men en av dem ble Habib ibn Muzhair og den andre ble Shimr ibn Dhul Jawshan. Enhver av dem utviklet seg til slike personer i henhold til sitt eget valg og sin egen vilje.»

Profeter har forklart rett vei
Hvis valget i denne verden er opp til mennesket selv, så må han være veldig vaktsom. Han må mestre sitt valg, slik at han ikke begår urettferdighet. Hvis han var en leder, så må han ikke ødelegge sin samvittighet og glemme sin tro eller avvise den, eller bruke den som skalkeskjul for å oppfylle sine økonomiske, falske, verdslige interesser, noe som ikke passer for de troende å gjøre. Imam Ali, fvmh, var lederen av en stor stat, som inkluderte femti av dagens land. Stor befolkningsgruppe bodde i denne staten. Til tross for det var det ingen som sov med redsel, eller bekymret for sitt liv, som det skjer i dag, i mange islamske og arabiske land.
Marji Shirazi har sagt: «Imam Ali fvmh var leder. Under denne perioden fortelles det ikke at en person sov, idet han var redd av Imamen, fvmh. Hans stat strakte seg til femti av dagens land. Lik dette eksemplet kan vi ikke finne i historien eller i hele verden.»
Det som er påkrevd er at du ikke ødelegger din samvittighet, at du ikke neglisjerer din tro, eller lar den være bak din rygg, eller arbeide for denne troen med utgangspunkt i verdslige, falske interesser. Det som er påkrevd er at du beskytter din samvittighet mot feil og mangler. Selv om det som blir sagt gjelder alle, men en leder har et større behov enn andre for å høre slike ord. For hans avgjørelser, tanker og opptreden kan forbedre mange mennesker (en nasjon, eller en befolkning eller et samfunn). Han kan også være en plage for menneskene han leder, men dette henger med hvordan han forholder seg til sin samvittighet og sin tro.
Allah forklarte alle veien til suksess. Alle mennesker kjenner til villfarelsens veier, og at de må unngå dem. Derfor må mennesket ikke gjøre annet enn å holde på sin tro, støtte samvittigheten og beskytte den, slik at han består testen i verden og flyttes på trygg måte til det evige hjemmet.
Marji Shirazi har sagt: «Allah, den opphøyde, har sendt budbringere og profeter for å forklare mennesker rett vei og gal vei, slik at mennesker ikke har mer mulighet til å protestere mot Allah, den opphøyde.»

Leave a Reply